Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH VÀO NHÀ

  1 khách và 0 thành viên

  THÔNG TIN ADMIN


  Admin:Phạm Sa Kin
  Phái:Nam
  Sinh nhật:01-01-1961
  Khai sinh CT:20-01-1963
  Ảnh Admin: Xem ở đây
  Đơn vị CT:Trường THCS Cát Hiệp -P.Cát
  Chuyên môn:Lý - Kĩ thuật - Công nghiệp
  Địa chỉ:Cát Hanh - P.Cát-Bình Định
  Liên hệ Email:KingTHCSCatHiep@yahoo.com.vn
  Gửi ý kiến cho admin: Tại đây
  ĐT liên hệ:0985 651 402
  Lập Website: 12-12- 2010
  Chuyển tên miền Website: 11h 00.13 – 03 – 2011

  KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

  THỬ CODE - MÃ MÀU - HTML

  TOÁN - LÝ - HÓA ONLINE

  Tài nguyên dạy học

  LIÊN KẾT WEBSITE GV

  Cafe 0 giờ

  CAFE SÁNG

  LIÊN KẾT WEBSITE HAY

  MỖI SÁNG THỨC DẬY

  CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ


  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trương Hoàng Anh - 0982124899)
  • (Phạm Sa Kin)
  • (Mr.Hữu Nhân - 0167.85.88.485)
  • (Đặng Quốc Thư (quangthu05@Gmail.com)

  DESIGN BY-CH

  THI CỬ THỜI HIỆN ĐẠI


  Photobucket
  COI TÀI LIỆU , TRAO ĐỔI, QUAY CÓP QUÁ ĐÃ CHỈ CÓ Ở THỜI ĐẠI ĐIỆN TỬ CÓ KHÁC !!!!. BẠN VIẾT NHIỀU RỒI, VIẾT TOÀN CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH À ... THÔI, KHÔNG VIẾT NHIỀU NỮA BẠN ƠI . VÌ CHÚNG MÌNH XÀI CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH NÊN QUÝ THẦY CÔ KHÔNG HIỂU VÀ ĐỌC KHÔNG RA ĐÂU NHÁ. BÀI LÀM ÍT ĐIỂM ĐÓ CÁC BẠN Ạ !!!!

  KHBM dia cac khoi rat chi tiet

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Thái (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:45' 05-04-2011
  Dung lượng: 93.0 KB
  Số lượt tải: 83
  Số lượt thích: 0 người
  KÕ ho¹ch bé m«n

  I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh
  1.ThuËn lîi :
  §­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o còng nh­ Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, C«ng ®oµn vµ c¸c ®ång chÝ trong tæ.
  Tµi liÖu phôc vô cho viÖc d¹y cña thÇy vµ viÖc häc cña trß dÔ mua.
  Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®­îc sù quan t©m cña c¸c bËc phô huynh ®èi víi con em m×nh, ®Æc biÖt viÖc häc ë nhµ còng nh­ viÖc båi d­ìng «n luyÖn
  Häc sinh lµ con em n«ng nghiÖp, nªn thuËn, dÔ b¶o, giµu t×nh c¶m.
  B¶n th©n lµ gi¸o viªn trÎ, trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y lu«n ®µo s©u suy nghÜ, häc hái ®ång nghiÖp, gÇn gòi víi häc sinh.
  2.Khã kh¨n:
  Häc sinh ch­a thËt sù ham häc, gia ®×nh c¸c em nhiÒu nghÒ phô, dÉn ®Õn viÖc häc ë nhµ bÞ h¹n chÕ.
  Tµi liÖu tham kh¶o phôc vô cho viÖc båi d­ìng häc sinh giái cßn h¹n chÕ.
  B¶n th©n ë xa nªn kh«ng cã nhiÒu thêi gian, ®iÒu kiÖn ®Ó th¨m, kiÓm tra, ®éng viªn c¸c em häc tËp.
  II.BiÖn ph¸p thùc hiÖn
  Cã kÕ ho¹ch båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó thùc hiÖn ®æi míi ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi.
  So¹n gi¸o ¸n ®Çy ®ñ, chu ®¸o cã chÊt luîng.
  Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi dung gi¶ng d¹y trªn líp .
  Kh«ng tuú tiÖn c¾t xÐn ch­¬ng tr×nh hay vµo muén ra sím .
  Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy chÕ vÒ kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®èi víi häc sinh nh­ : kÕ ho¹ch kiÓm tra, néi dung kiÓm tra, thêi gian kiÓm tra ph¶i thùc hiÖn theo ®óng ch­¬ng tr×nh, néi dung yªu cÇu cña s¸ch gi¸o khoa .
  Th­êng xuyªn dù giê th¨m líp, gãp ý kiÕn, häc hái ®ång nghiÖp mét c¸ch ch©n t×nh cã tr¸ch nhiÖm.
  Tham gia c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ do tr­êng tæ chøc nh­ lµm ®å dïng d¹y häc, viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.
  GÇn gñi häc sinh ë mäi n¬i mäi lóc, lu«n tá ra lµ gi¸o viªn g­¬ng mÉu, xøng ®¸ng lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo.
  Gi¸o dôc cho häc sinh nãi lêi hay lµm viÖc tèt trong gia ®×nh nhµ tr­êng vµ ngoµi x· héi.
  Th­êng xuyªn kiÓm tra sÜ sè häc sinh nh¾c nhë c¸c em vÖ sinh c¸ nh©n, häc vµ lµm bµi ®Çy ®ñ.
  Lªn kÕ ho¹ch hµng tuÇn, hµng th¸ng kÞp thêi uèn n¾n nh¾c nhë häc sinh.

  m«n ®Þa lÝ
  Líp 7
  
  Ch­¬ng PhÇn
  TiÕt
  Môc tiªu cÇn ®¹t
  ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß
  Mèi liªn hÖ ch­¬ng
  
  PhÇn mét Thµnh phÇn nh©n v¨n cña MT
  1


  4
  HS n¾m ®­îc d©n sè vµ sù ph©n bè d©n c­, c¸c chñng téc trªn thÕ giíi.
  N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm quÇn c­ ®« thÞ ho¸ trªn thÕ giíi
  L­îc ®å kiÓu th¸p tuæi
  BiÓu ®å t¨ng DS thÕ giíi
  L­îc ®å ph©n bè d©n c­ thÕ giíi
  D©n sè t¨ng nhanh dÉn ®Õn sù bïng næ DS.§« thÞ ho¸ t¨ng nhanh
  
  PhÇn hai
  Ch­¬ng I M«i tr­êng ®íi nãng
  5


  14
  Gióp HS n¾m ®­îc ®íi nãng cã 4 kiÓu khÝ hËu vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ë m«i tr­êng ®íi nãng .
  Søc Ðp d©n sè dÉn ®Õn sù di d©n vµ ®« thÞ ho¸ t¨ng nhanh, ¶nh h­ëng ®Õn tµi nguyªn vµ m«i tr­êng bÞ « nhiÔm , c¹n kiÖt
  -B¶n ®å c¸c ®íi khÝ hËu trªn Tr¸i §Êt
  -Tranh ¶nh vÌ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ë mçi kiÓu m«i tr­êng
  -L­îc ®è SGK
  -BiÓu ®å khÝ hËu ë mçi kiÓu m«i tr­êng
  -C¸c MT ë ®íi nãng phÇn lín lµ nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn. kinh tÕ cßn nghÌo. Sù ®« thÞ ho¸ nhanh mét c¸ch t­ ph¸t ¶nh h­¬ng ®Õn TN-MT
  
  Ch­¬ng II M«i tr­êng ®íi «n hoµ
  15


  20
  HS n¾m ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ ®íi «n hoµ tren b¶n ®å
  N¾m ®­îc ho¹t ®éng kinh tÕ ë ®íi nãng kh¸c ®íi «n hoµ
  BiÕt ®­îc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn -> «nhiÔm m«i tr­êng ë ®íi «n hoµ
  B¶n ®å c¸c ®íi khÝ hËu trªn Tr¸i §Êt
  B¶n ®å thÕ giíi
  Tranh ¶nh vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ ë ®íi «n hoµ
  biÓu då khÝ hËu ®íi «n hoµ
  §Ëc ®iÓm khÝ hËu ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë ®íi «n hoµ kh¸c ®íi nãng
  C«ng nghiÖp ph¸ triÓn lµm ¶nh h­ëng ®Õn MT
  
  Ch­¬ng III M«i tr­êng hoang m¹c
  21


  22
  N¾m ®­îc vÞ trÝ m«i tr­êng hoang m¹c trªn b¶n ®å thÕ giíi
  Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi trªn m«i tr­êng hoang m¹c
  L­îc ®å ph©n bè hoang m¹c trªn thÕ giíi Trang ¶nh vÒ c¸c hoang m¹c, èc ®¶o
  M«i tr­êng hoang m¹c kh¾c nghiÖt => mËt ®é d©n sè thÊp, kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn
  
  Ch­¬ng IV- V
  M«i tr­êng ®íi l¹nh vµ m«i tr­êng vïng nói
  23


  27
  N¨m ®­îc vÞ trÝ ®íi l¹nh trªn b¶n ®å thÕ giíi
  Ho¹t ®éng kinh tÕ á ®íi l¹nh vµ vïng nói
  H­íng dÉn HS «n tËp tõ ch­¬ng II-> V
  L­îc ®å m«i tr­êng ®íi l¹nh ë B¾c cùc vµ Nam cùc.Trang ¶nh nÝu b¨ng vµ b¨ng tr«i, c¸c ®µi nguyªn ®íi l¹nh, c¸c loµi chim ®íi l¹nh
  L­îc ®å m«i tr­êng vïng nói
  §iÕu kiÖn khÝ hËu kh¾c nghiÖt => C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn h¬n ë ®íi «n hoµ vµ ®íi nãng
  
  PhÇn ba
  Thiªn nhiªn vµ con ng­êi ë c¸c ch©u lôc
  28
  HS n¾m ®­îc thÕ giíi réng lín vµ ®a d¹ng: c¸c lôc ®Þa vµ c¸c ch©u lôc trªn Tr¸i §Êt
  N¾m ®­îc c¸c nhãm n­íc trªn thÕ giíi
  B¼ng c¸c nhãm n­íc trªn thÕ giíi
  L­îc ®å thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi
  Trªn thÕ gi¬i cã h¬n 200 quèc gia vµ vïng l·nh thæ kh¸c nhau

  
  Ch­¬ng VI
  Ch©u Phi
  29


  39
  N¾m ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ cña ch©u Phi trªn b¶n ®å thÕ giíi
  Tù nhiªn ch©u Phi ®¬n gi¶n, d©n c­ x· héi phøc t¹p. Kinh tÕ nghÌo nhÊt thÕ giíi
  H­íng dÉn HS
  B¶n ®å tù nhiªn thÕ giíi vµ ch©u Phi.
  B¶n ®å kinh tÕ Ch©u Phi, tranh ¶nh vÒ xa van.
  BiÓu ®å khÝ hËu cña mét sè ®Þa ®iÓm.
  Tù nhiªn Ch©u Phi ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ. Kinh tÕ chËm ph¸t triØen d©n sè t¨ng nhanh.
  
  Ch­¬ng VII Kh¸i qu¸t Ch©u MÜ.
  40


  53
  Häc sinh n¾m ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ c¶u Ch©u MÜ trªn b¶n ®å thÕ giíi.
  Chia lµm hai khu vùc B¾c MÜ vµ Nam MÜ.
  §Æc ®iÓm d©n c­ x· héi Ch©u MÜ: Kinh tÕ B¾c MÜ ph¸t triÓn h¬n kinh tÕ Nam MÜ.
  H­íng dÉn «n tËp kiÓm tra 1 tiÕt.
  B¶n ®å tù nhiªn vÒ thÕ giíi vµ Ch©u MÜ, l­îc ®å ktBM vµ c«ng nghiÖp BM, l­îc ®å kinh tÕ Nam MÜ , l­îc ®å n«ng nghiÖp Trung vµ Nam MÜ.
  Do lôc ®Þa kÐo dµi nªn Ch©u MÜ cã nhiÒu kiÓu khÝ hËu kh¸c nhau ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña Ch©u MÜ.
  
  Ch­¬ngVIII Ch©u Nam Cùc
  54
  Ch©u Nam Cùc lµ lôc ®Þa l¹nh nhÊt thÕ giíi.
  N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng kh¸m ph¸ lôc ®Þa Nam cùc, Lµ ch©u lôc duy nhÊt ch­a cã ng­ßi ë
  L­îc ®å tù nhiªn ch©u Nam cùc
  l¸t c¾t ®Þa h×nh vµ líp b¨ng ë lôc ®Þa
  Lµ ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi cã cÊu t¹o toµn b¨ng.
  Duy nhÊt ch­a cã ng­êi sinh sèng
  
  Ch­¬ng IX
  Ch©u §¹i D­¬ng
  55


  57
  N¾m ®­îc vÞ trÝ ®Þa h×nh Ch©u §¹i D­¬ng. BiÕt ®­îc khÝ hËu ch©u lôc, sù ph¸t triÓn cña ®éng thùc vËt
  N¾m ®­îc d©n c­ kinh tÕ Ch©u §¹i D­¬ng
  L­îc ®å tù nhiªn Ch©u §¹i D­¬ng, biÓu ®å khÝ hËu cña hai tr¹m khÝ t­îng cña Ch©u §¹i D­¬ng
  Ho¹t ®éng k inh tÕ Ch©u §¹i D­¬ng chØ tËp trung trªn mét sè ®¶o lín
  
  Ch­¬ng X Ch©u ¢u
  58


  70
  N¾m ®­îc vÞ trÝ cña Ch©u ¢u trªn b¶n ®å thÕ giíi.
  Thiªn nhiªn d©n c­ vµ x· héi Ch©u ¢u.
  Ho¹t ®éng kinh tÕ cña Ch©u ¢u vµ c¸c khu vùc kinh tÕ cña Ch©u ¢u.
  H­íng dÉn «n tËp cuèi n¨m vµ kiÓm tra häc kÝ II
  B¶n ®å tù nhiªn thÕ giíi , b¶n ®å tù nhiªn Ch©u ¢u
  L­îc ®å B¾c ¢u, Nam ¢u, § ¢, T©y ¢u.
  Tranh vÒ h¹ot ®éng kinh tÕ n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp ë Ch©u ¢u.
  Ho¹t ®éng kinh tÕ Ch©u ¢u phµn lín lµ c«ng nghiÖp hãa
  S¶n phÈm c«ng nghiÖp cao h¬n n«ng nghiÖp.
  
  Líp 8
  
  PhÇn I Ch­¬ng XI Ch©u ¸
  1


  22
  N¾m ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Þa h×nh Ch©u ¸, s«ng ngoµ Ch©u ¸.
  §Æc ®iÓm d©n c­ x· héi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë Ch©u ¸.
  §iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ x· héi tõng khu vùc Ch©u ¸.
  B¶n ®å tù nhiªn Ch©u ¸ vµ thÕ giíi./
  B¶n ®å c¸c ®íi khÝ hËu Ch©u ¸,b¶n ®å ph©n bè d©n c­ Ch©u ¸, C¸c l­îc ®å SGk phÇn Ch©u ¸.
  BiÓu ®å nhiÖt ®é l­îng m­a c¸c khgu vùc Ch©u ¸
  Tranh ¶nh cña mçi khu vùc.
  Häc sinh n¾m ®­îc Ch©u ¸ lµ ch©u lôc réng lín nhÊt thÕ giíi.Cêu t¹o ®Þa h×nh, khÝ hËu rÊ ®a d¹ng vµ phøc t¹p so víi c¸c khu vùc kh¸c trªn thÕ giíi mµ c¸c em ®· ®­îc häc
  
  Ch­¬ng XII Tæng kÕt ®Þa lÝ tù nhiªn vµ ®Þa lÝ c¸c ch©u.
  23


  25
  N¾m ®­îc ®Þa h×nh víi t¸c ®éng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc
  Tranh ¶nh c¸c c¶nh quan thiªn nhiªn tr¸i ®Êt , l­îc ®å thÕ giíi víi mét sè ®Þa h×nh lín, tranh ®éng ®Êt nói löa, biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a cña mét s« ®Þa ®iÓm trªn thÕ giíi
  Tranh vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ cña mé sè n­íc.
  N¾m ®­îc mét c¸ch hÖ thèng kiÕn thøc cña tÊt c¶ c¸c ch©u lôc trªn tr¸i ®Êt.
  Tæng thÓ tù nhiªn trªn tr¸i ®Êt ho¹t ®éng rÊt ®a d¹ng.
  
  PhÇn hai ®Þa lÝ ViÖt Nam.
  
  26


  52
  N¾m ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nh ViÖt Nam, Vïng biÓn ViÖt Nam vµ lÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn ViÖt Nam.
  Gióp häc sinh biÕt ®­îc nh÷ng kho¸ng s¶n chÝnh ë ViÖt Nam
  §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng , phøc t¹p dÉn ®Õn khÝ hËu còng ®a d¹ng vµ phøc t¹p.
  N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm khÝ hËu chi phèi s«ng ngoµi. N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm tù nhiªn tõng vïng,
  B¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam
  B¶n ®å khi vùc ViÖt Nam.
  B¶n ®å vµ l­îc ®å c¸c vïng miÒn ViÖt Nam
  BiÓu ®å khÝ hËu ViÖt Nam
  L­îc ®å l¸t c¾t ë mçi ®Þa h×nh.

  Gióp häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm s«ng ngoµi chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña ®Þa h×nh vµ khÝ hËu
  §Þa h×nh vµ khÝ hËu chi phèi c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn, ho¹t ®éng kinh tÕ cña mçi miÒn trªn l·nh thá n­íc ta.
  
    ®Þa lÝ 9
  §Þa lÝ d©n c­
  TiÕt
  1

  5

  BiÕt ®­îc n­íc ta cã 54 d©n téc vµ sù ph©n bè c¸c d©n téc cña n­íc ta
  BiÕt t×nh h×nh gia t¨ng d©n sè, c¬ cÊu d©n sè vµ su h­íng cña sù thay ®æi ®ã
  T×nh h×nh ph©n bè d©n c­ vµ c¸c lo¹i h×nh quÇn c­. Lao ®«ng viÖc lµm vµ chÊt l­îng cuéc sèng
  BiÕt ph©n tÝch vµ so s¸nh th¸p d©n sè
  B¶n ®å ph©n bè d©n c­ vµ ®« thÞ ViÖt Nam
  C¸c biÓu ®å c¬ cÊu lao ®éng
  Tranh ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam
  ViÖt Nam cã 54 d©n téc anh em mçi d©n téc cã ®Æc ®iÓm riªng vÒ phong tôc tËp qu¸n, ®Þa h×nh c­ tró còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ . Sù ph©n bè d©n c­ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc lµm cña n­íc ta
  
  §Þa lÝ kinh tÕ


  6

  18
  Cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc ta trong nh÷ng thËp kØ gÇn ®©y
  HiÓu ®­îc su h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu king tÕ nh÷ng thµnh tùu vµ th¸ch thöctong qu¸ tr×nh ph¸t triªnt
  N¾m ®­îc sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam,c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c¸c ngµnh kinh tÕ ViÖt Nam
  Vai trß vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i vµ th«ng tin liªn l¹c, th­¬ng m¹i vµ du lÞch
  H­íng dÉn HS «n tËp vµ lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt
   B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam
  B¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam
  B¶n ®å khÝ hËu ViÖt Nam
  B¶n ®å kimh tÕ chung ViÖt Nam
  B¶n ®å ®Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n ViÖt Nam
  B¶n ®å giao th«ng vËn t¶i vµ du lÞch ViÖt Nam
  B¶n ®å hµnh chÝng thÕ giíi

  §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ ViÖt Nam DÆc biÖt lµ trong n«ng nhgiÖp. Giao th«ng vËn t¶i vµ th«ng tin liªn l¹c thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn
  
  Sù ph©n ho¸ l¶nh thæ
  19

  43
  HiÓu ®­îc ý nghÜa vÞ t
  Avatar
  Thầy Sa Kin ngủ ngon nhé !
  Avatar
  Chắc thầy quên đó chứ Đỗ Văn Mười đã gia nhập làm thành viên trang của thầy lâu rồi mà!
  Avatar
  TVM xin chào thầy! Rất mong được giao lưu học hỏi!
  Avatar
  Chào thầy Sa Kin! Rất vui được làm quen và trở thành thành viên mới trang của thầy, mình cùng giao lưu và học hỏi... hẹn gặp lại.
   
  Gửi ý kiến

  THỬ TÀI CỦA BẠN

  THÔNG MINH CHƯA ????


  Chọn 1 trong 8 phương án A, B, C, D, E, F, G, H .
  Làm đủ các câu nhấn Menu ở góc dưới bên phải màn hình và chọn Submit .

  Cười chút chơi

  Ảnh Gia Đình: